Inga varor
×

Default welcome msg!

Skandinaviens största på MC och tillbehör.

Integritetspolicy

Parts, Accessories & Motorclothes Stockholm AB (nedan kallad PAM) värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.
Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Parts, Accessories & Motorclothes Stockholm AB. 
Org.nr 556377-5435, Box 2965,
187 29 Täby 08-50902212
(PAM) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.


För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kund är det viktigt att förstå att PAM t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

 

Var vi lagrar din information

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför tjänster på uppdrag av oss i enlighet med avsnitt 7 nedan. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

 

Med vem vi delar dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, e-postleverantör för distribution av nyhetsbrev, serverhosting, affärspartners inom statistik, reklam och personanpassning, betalningsleverantörer, ärendehanteringssystem och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

Personuppgifter kan även komma att delas för att följa legala eller regulatoriska krav, domstolsbeslut, vid misstanke om brott eller om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser.

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter & Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
 Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Laglig grund för denna behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse


Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
 Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning
Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
 Laglig grund för denna behandling: Samtycke

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

 

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. läs mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning
Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

 

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vårt dataskydd, vår hantering av dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Be att få tala med den som är ansvarig för dataskydd på PAM.

 

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige vad gäller personuppgiftsbehandling. Om du tycker att vi på något vis har brutit mot gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter, har du rätt att klaga hos Datainspektionen.